De AccreditatieRaad

 

Over accreditatie en de AccreditatieRaad

Elke anesthesiemedewerker hoort na diplomering de ontwikkelingen binnen het vakgebied bij te houden. Je kan je vak, naast het lezen van vakbladen, mede bijhouden door het volgen van bij- en nascholingen en het bezoeken van symposia, masterclasses, congressen of workshops. Andere activiteiten zoals het zelf geven van lezingen of schrijven van een artikel voor vakbladen kunnen ook gezien worden als een manier om je vak bij te houden . Ook actief zijn binnen de beroepsvereniging of vakbond, zoals bestuurs-en/of commissielid, kan als zodanig beschouwd worden. De klinische lessen binnen de afdelingen anesthesie komen ook voor accreditatie in aanmerking.

 

Zijn er nog activiteiten die je doet die hier niet vermeld staan, dan kan je altijd vragen of jouw activiteit ook in aanmerking kan komen voor accreditatie.  AccreditatieRaad
 
De NVAM heeft gezocht naar een wijze waarop er inzichtelijk gemaakt kan worden wie welke activiteiten heeft ontplooid. Daarnaast wil de NVAM niet alleen bijhouden welke activiteiten er zijn gedaan, maar ook wat de kwaliteit is van de activiteit. Dit om te voorkomen dat lezingen van bedrijven over alleen hun producten (dus een verkooppraatje) geaccrediteerd zullen worden. De NVAM heeft de taken rondom accreditatie gedelegeerd aan de AccreditatieRaad.


De AccreditatieRaad heeft vastgesteld dat elke anesthesiemedewerker in vijf jaar tijd ten minste 75 punten moet halen. Het is niet noodzakelijk dat er elke jaar 15 punten gehaald worden. Er wordt gekeken over een periode vanaf heden naar de afgelopen vijf jaar, daar zullen dan 75 punten moeten staan. Aan de hand van het aantal punten kan de je bij functionerings- en/of beoordelingsgesprekken aantonen dat jij je vak bijhoudt. Ook ZZPers, gedetacheerde en andere niet in loondienst werkende anesthesiemedewerkers kunnen zo aan opdrachtgevers aantonen dat hun kennis en eventuele vaardigheden bijgehouden zijn. De werkervaring telt ook mee, maar de NVAM heeft daar het kwaliteitsregister voor. Dus ingeschreven zijn in het kwaliteitsregister als zijnde praktiserende anesthesiemedewerker en iedere vijf jaar 75 punten binnenhalend geeft werkgevers inzicht in al jouw bjscholingsactiviteiten als anesthesiemedewerker. Gezien het feit dat de Kwaliteitswet Zorginstellingen eisen stelt aan de werkgever en dus ook aan de werknemer, kun je laten zien dat je als anesthesiemedewerker in ieder geval voldoet aan de eisen. Vooralsnog zitten er geen consequenties aan de te behalen 75 punten in 5 jaar.

 

Werkwijze

Iedereen die een vorm van bij of nascholing organiseert kan bij de AccreditatieRaad een accreditatie voor de activiteit aanvragen. Na het beoordelen van o.a. de kwaliteit, de duur, of er een toetsing wordt afgenomen worden punten toegekend. Op de site van de NVAM wordt bekend gemaakt hoeveel punten er zijn toegekend.
De organisatie van de scholing stuurt de deelnemerslijsten naar de AccreditatieRaad. Deze verwerkt de punten in het persoonlijke portfolio van het betreffende lid. Voor leden van de NVAM is dit gratis. Niet leden kunnen op verzoek ook een persoonlijk portfolio openen. Daar zijn echter wel kosten aan verbonden ( €50,= per jaar).

 

Aanvragen accreditatie

Het aanvragen van een accreditatie is kosteloos voor leden en niet-leden. Van commerciele bedrijven die aanvragen indienen wordt een bijdrage in de kosten van €50,= gevraagd.

 De Raad kan op grond van een aanvraag voor accreditatie afwijken van de gestelde normen voor het toekennen van accreditatiepunten. Dit wordt schriftelijk onderbouwd. 

 

Indien iemand een bezwaar heeft tegen de (niet)gegeven accreditatie, dan kan er bezwaar worden ingediend bij de bezwarencommissie De bezwarencommissie is geen lid van de AccreditatieRaad of van een andere commissie van de NVAM.

 

Formulieren

Evaluatieformulieren voor Uw congres of symposium kunt U hier downloaden:

 

docxEvaluatieformulier bij- en nascholingen
docxVerzamelformulier evaluatie bij- en nascholing

 

Vragen

Voor vragen kun je mailen naar AccreditatieRaad@nvam.nl.