Commissie Pijnbestrijding

De commissie Pijnbestrijding volgt de ontwikkelingen op het gebied van pijnbestrijding in de anesthesie.Daarnaast draagt zij bij aan het beleid rondom de peri- en post operatieve pijnzorg en preventie van chronische pijn.

Binnen het beroep van anesthesiemedewerkers zijn doorgroei mogelijkheden mogelijk, nadat je het diploma anesthesiemedewerker hebt behaald. De differentiatie richting de pijnbestrijding wordt behartigd door de commissie pijn van de NVAM. Deze commissie bestaat sinds 2016 en richt zich met name op de postoperatieve pijnbehandeling en heeft tot doel ”De kwaliteit van de postoperatieve pijnbestrijding verbeteren”.

Sinds 2006 is er veel veranderd en gebeurd mbt de post operatieve pijnbestrijding. Bij deze veranderingen/ontwikkelingen, is de commissie nauw betrokken geweest. Zo is de IGZ indicator “pijn na operatie” aangepast en de laaste indicator van het IGJ “ziekenhuisbreed pijnmanagement: is multidisciplinair tot stand gekomen.
Verder draagt de commissie pijn bij aan en participeert in:
• Kwaliteits indicatoren IGJ
• Richtlijnen van het zorginstituur met betrekking op pijn en pijnbestrijding
• Bevorderen van kwaliteit van de Pijnservices in Nederland


In het afgelopen decennium is de pijnbestrijding in de zorg een steeds belangrijkere plek gaan innemen . De Acute pijnservice (APS), zoals in ziekenhuizen werkzaam, ziet het werkgebied steeds meer verbreden. Onder andere door de komst van betere en strengere kwaliteitseisen (bijvoorbeeld VMS) is het vakgebied van de medewerkers in de pijnteams steeds verder gedifferentieerd en gespecialiseerd. Pijn wordt in Nederland steeds minder gezien als symptoom en meer als ziektebeeld. Dit vraagt om een professionele organisatie met gespecialiseerde pijn medewerkers (pijnconsulenten).

Het is sinds enkele jaren mogelijk om voor de differentiatie tot pijnconsulent een scholing te volgen. Met het CZO diploma anesthesie medewerker kun je instromen tot de opleiding tot pijnconsulent.
Van belang is om de groep onder één vlag samen te brengen en te voorzien van informatie. Het nieuwe beroeps(deel)profiel in het vakgebied van de anesthesie(medewerker) de pijnconsulent voldoet aan de nieuwe eisen en sluit aan bij bovengenoemde ontwikkelingen.
Als anesthesiemedewerker met specialistaie pijnbestrijding kunt u met uw diploma pijnconsulent, welke voldoet aan het curriculum pijnconsulent (vastgesteld door V&VN pijnverpleegkundigen en de NVAM), worden opgenomen in het kwaliteitsregister pijnconsulent van de NVAM

Missie en visie

Pijnbestrijding ligt in het verlengde van het anesthesiologisch vakgebied. De commissie zet zich in voor alle zaken rondom de (acute)pijnbestrijding en de organisatie van pijnbestrijding in de klinieken in Nederland. Ook heeft de commissie aandacht voor de organisatie rondom de totale keten van (klinische)pijnbestrijding. De commissie zet zich in voor de beroepsontwikkeling van de medewerkers in de pijnbestrijding.

Door actief te participeren in ontwikkelingen wil de commissie bijdragen aan verdere professionalisering van medewerkers in pijnteams en pijnconsulenten binnen het vakgebied van de pijnbestrijding in Nederland. Er zal continue gestreefd worden naar kwaliteitsverhoging rondom de pijnzorg in Nederland.

Doelen

• Participeren in en bijdragen aan de ontwikkeling van opleidingen tot pijnconsulent en opleiding tot Medewerker Acute Pijnservice.
• Participeren in Landelijk platform opleiding pijnconsulent.
• Participeren in de ontwikkeling en herziening van richtlijnen met betrekking tot pijn:
- Bijv. IGZ indicator “Pijn na operatie”
- Richtlijn post operatieve pijnbestrijding
- Pijn bij de partus
• Netwerken bevorderen/onderhouden tussen de verschillende organisaties.
• Fungeren als vraagbank over (postoperatieve) pijnbestrijding .
• Optreden als bindende factor tussen pijnteams en APS-en in Nederland.
• Volwaardig gesprekspartner zijn van verenigingen, kamers en werkgroepen met betrekking tot pijn en pijnbestrijding.
• Participeren in de Pain Alliantie in Nederland (P.A.i.N.)

Leden

De commissie pijn bestaat uit leden van de NVAM en pijnverpleegkundigen namens de V&VN

  • Remko ter Riet - NVAM (voorzitter)
  • Eric de Roode - NVAM
  • Theo Stoel - NVAM
  • Rianne van Boekel - V&VN
  • Jacqueline van Dijk - V&VN

De commissie heeft plaats voor een afgevaardigde van de Nederlands Vereniging voor Anesthesiologie (sectie pijn). Deze is op onderwerp gemandateerd van de NVA. De commissie streeft er naar 3 maal per jaar samen te komen. Waarbij in het kader van samenwerking minimaal 2 maal per jaar met de V&VN pijn. Daarnaast participeren de leden in diverse werkgroepen, commissies en zijn betrokken bij richtlijnontwikkeling.
Alle leden hebben grote affiniteit met pijnbestrijding. Zij willen ervoor zorgen dat kennis gedeeld wordt met iedereen die geïnteresseerd is in postoperatieve pijnbestrijding, om op deze manier te komen tot een kwalitatief betere pijnbestrijding.

Scholing

De commissie pijn heeft kennisdeling als belangrijke doelstelling en staat voor kwalitatief en goed opgeleid personeel in de pijnbestrijding. De ontwikkelingen in de pijnbestrijding en pijnteams in Nederland hebben er toe geleid dat er vraag is naar specifiek opgeleide medewerkers in de pijnteam.
De commissie pijn heeft in samenwerking met de pijnverpleegkundigen van de V&VN een onderwijscurriculum opgesteld waaraan de opleidingen tot het nieuwe beroep pijnconsulent aan moeten voldoen.
• curriculum opleiding tot pijnconsulent
Momenteel voldoen de Radboud Universiteit en de Hogeschool Arnhem/Nijmegen (HAN) aan dit curriculum.

De commissie pijn draagt bij aan de kennisdeling op het gebied van pijnbestrijding. In samenwerking met de V&VN pijnverpleegkundigen wordt gekeken naar een zo breed mogelijk scholingsaanbod in de vorm van bij- en nascholingen, masterclasses, symposia en congressen.
Organisatoren wordt dan ook aangeboden accreditatie aan te vragen bij het kwaliteitsregister pijnconsulenten.

Protocollen en richtlijnen

De commissie heeft protocollen en richtlijnen ter beschikking zijn gesteld. Iedereen mag hier gebruik van maken voor het opstellen van protocollen voor hun eigen werkomgeving. Deze protocollen sluiten aan bij de laatste kwaliteitseisen en kunnen als basis en uitgangspunt dienen.

Het wiel opnieuw uitvinden is erg tijd- en energierovend dus maak gebruik van deze mogelijkheid. We kunnen op deze manier van elkaar leren en zo de kwaliteit van de pijnbestrijding in Nederland optimaliseren! Wij stellen het op prijs wanneer u ook protocollen ter beschikking stelt voor deze site (via pijnbestrijding@NVAM.NL)

De commissie pijn participeert in de ontwikkeling van richtlijnen en kwaliteitsindicatoren.
Een overzicht van de laatste richtlijnen en kwaliteitseisen:
• Richtlijn post operatieve pijnbestrijding 2016
• VMS thema pijn
• Indicatorenset IGJ
• Multidisciplinaire richtlijn Pijn kwetsbare ouderen
• Multidisciplinaire richtlijn Pijn kwetsbare ouderen, deel 2
• Multidisciplinaire richtlijn Pijn kwetsbare ouderen, deel 3
• Richtlijn Pijnbehandeling bij Traumapatiënten in de spoedzorgketen.

Kwaliteitsregister pijnconsulenten

Het kwaliteitsregister van de NVAM is opengesteld voor pijnconsulenten. Er was vraag naar een kwaliteitsregister waar alle in afgestudeerde pijnconsulenten die een opleiding hebben gevolgd die voldoet aan het Nederlands onderwijscurriculum voor pijnconsulenten (vastgesteld door NVAM-pijn en V&VN pijnverpleegkundigen).
Dit geldt zowel voor pijnconsulenten met een verpleegkundige vooropleiding als ook zij met een anesthesie(medewerker) achtergrond. Iedere pijnconsulent met een officieel diploma (met een opleiding die voldoet aan het onderwijscurriculum voor pijnconsulenten) kan zich inschrijven in het kwaliteitsregister. Het kwaliteits register is belangrijk om pijnconsulenten te laten samenkomen en gezamenlijk te streven naar verdere professionalisering van het vakgebied van pijnconsulent. Pijnconsulenten die lid zijn van de NVAM betalen geen kosten voor inschrijving, accreditatie van bij en na scholing en het portfolio op onze website. Pijnconsulenten die geen lid zijn van de NVAM betalen eenmalig inschrijfgeld. Daarna betalen zij geen kosten voor inschrijving, accreditatie van bij en na scholing en het portfolio op onze website

De doelstellingen voor pijnconsulenten in kwaliteitsregister:
• Landelijke registratie Pijnconsulenten.
• onderhouden van een actueel Portfolio door pijnconsulenten.

Om gekwalificeerd te blijven als pijnconsulent heeft de commissie de volgende doelstelling met betrekking tot accreditatie opgesteld:
In 5 jaar dienen 30 accreditatie punten te worden behaald. Dit kan per jaar verschillend zijn maar over 5 jaar moeten er 30 punten behaald zijn. Hieraan zijn de volgende eisen gesteld:

• Volgen van geaccrediteerde Na- en/of bijscholing, masterclass, refereeravond en symposia of congressen op pijngebied (minimaal 2 punten per deelname afhankelijk van duur en zwaarte lesprogramma)
• Complicatieregistratie en het voeren van Complicatiebesprekingen
• Het structureel voeren van Multidisciplinair overleg (minimaal 2 besprekingen per jaar = 4 accreditatiepunten)
• 1 x per jaar een schriftelijke beoordeling: beoordeeld door verantwoordelijk arts of vastgelegd door middel van intervisie/intercollegiale toetsing
• Portfolio dient te worden bijgehouden
• Minimaal 1040 uur werkzaam per jaar als Pijnconsulent

Organisatoren van scholingen, symposia en congressen binnen het domein pijnbestrijding, kunnen accreditatie aanvragen bij de accreditatiecommissie van de NVAM voor pijnconsulenten.

Toekomst

In het kader van verdere toename van professionalisering en kwaliteit voor medewerkers in de pijnbestrijding vind de commissie pijn dat er eisen gesteld moeten worden aan kwaliteit en kwantiteit van de pijnservices in Nederland. De commissie zal gaan kijken aan welke eisen dit zal moeten voldoen en vindt dat er visitaties uitgevoerd moeten worden om de kwaliteit en kwantiteit van de acute te beoordelen. Beoordelingen zullen dan gepubliceerd kunnen worden op de website van de NVAM.

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord