Een nieuwe Petitie

Gelijkwaardige erkenning van de anesthesiemedewerker als verpleegkundige is één van de oplossingen om de tekorten in de gespecialiseerde zorg tegen te gaan. Dat wij bescherming van de wet BIG verdienen blijkt onder meer uit onze inzet buiten de operatiekamer tijdens de coronacrisis. Om de Minister van Zorg tot actie te bewegen, is de NVAM een petitie gestart.

Dat anesthesiemedewerkers uitgerust zijn met de juiste verpleegkundigen vaardigheden blijkt onder meer uit het rapport van de commissie inzet van zorgpersoneel in crisistijd. Daarin stelt zij dat gelijkstelling van de anesthesiemedewerker aan een vergelijkbare verpleegkundige functie noodzaak is.

De minister van Zorg moet dringend actie ondernemen om het werkveld in de acute-, intensieve en operatieve zorg klaar te maken voor de toekomst zodat verdere uitstroom uit de zorg wordt gestopt. Met een petitie roepen wij de minister van Zorg op om de patiënt te beschermen en continuïteit van zorg beter te borgen, met name in tijden van crisis. Bijkomend voordeel is dat het werken in de acute- en intensieve zorg aantrekkelijker wordt vanwege het carrièreperspectief.

Aanleiding petitie

De wijziging van de Wet publieke gezondheid in verband met de bestrijding van een epidemie van infectieziekten die de Eerste kamer onlangs aannam was aanleiding voor de petitie. In deze wet zitten maatschappelijke maatregelen die het de minister mogelijk maken om bij een volgende pandemie in te grijpen het sociale domein. De wet zegt met name iets over sluitingen, beperkende maatregelen en landelijke verplichte hygiënemaatregelen. Er staat niets specifieks in over de inzet van personeel in de zorg op werkplekken waar zij normaliter niet kunnen en mogen werken. De Eerste Kamer heeft aangegeven dat andere maatregelen, zoals de inzet van personeel, niet hoeft te worden geregeld in deze wet en dat dat de reguliere wetgeving volstaat.
Wij vinden dat er wel iets moet worden geregeld, want zorgpersoneel mag alleen worden ingezet in tijden van crisis als dat ook wettelijk mogelijk is.

Het probleem

Wettelijk gezien mogen anesthesiemedewerkers niet worden ingezet in verpleegkundige functies buiten de operatiekamer, omdat zij niet als anesthesiemedewerker zijn opgenomen in de wet BIG. De commissie inzet van zorgpersoneel in crisistijd bedacht het plan om een modulair programma voor de anesthesiemedewerker op te tuigen waardoor hij verpleegkundige wordt en dus ook onder de wet BIG valt. Opleiden alleen is onvoldoende, daarbij dient de positie ook wettelijk goed geregeld te worden. Met dat anesthesiemedewerkers een BIG-registratie krijgen zijn hun rechten en plichten geborgd.

Daarnaast zijn de carrièreperspectieven voor anesthesiemedewerkers niet zo eenvoudig als voor verpleegkundigen. Een verpleegkundige kan direct instromen in de opleidingen voor IC, SEH of ambulance. Wij willen dat alle anesthesiemedewerkers ook direct kunnen instromen voor deze opleidingen. Verschillende adviesorganen van de overheid constateren dat wij in de praktijk steeds breder gaan werken, ook buiten de operatiekamer. Denk hierbij aan de sedatiepraktijk buiten de OK. De wet dient deze ontwikkeling te volgen. De uitgangspunten van CZO-flex level, dat uitwisseling en aansluiting tussen de verschillende functies juist beoogt, worden door deze wettelijke ongelijkheid lastig gemaakt voor ons beroep.

Vreemd genoeg geeft de minister juist flexibiliteit en snellere uitwisseling van beroepsgroepen na te streven, terwijl de wettelijke belemmeringen niet worden aangepakt. Wij zien gelijkstelling van de anesthesiemedewerker aan de verpleegkundige beroepsgroep als belangrijke bijdrage aan de oplossing voor tekorten in de zorg. Dat hier mooie mogelijkheden en oplossingen liggen is aangetoond door onze inzet op de IC in Covid-tijd.

Kortom: los personeelstekorten in gespecialiseerde zorg op door anesthesiemedewerkers als gelijkwaardige gespecialiseerde verpleegkundigen te erkennen.

Dit staat er in de petitie:

Wij constateren het volgende:

  • Dat de personeelstekorten in de zorg de komende jaren alleen nog maar verder zullen oplopen, specifiek daar waar het gaat om verpleegkundigen en gespecialiseerd verpleegkundigen;
  • Dat de coronacrisis heeft laten zien dat er grote overeenkomsten en dus uitwisselbaarheid mogelijk is tussen enerzijds het IC-, SEH-, ambulance-, recoveryverpleegkundigen en anderzijds de anesthesiemedewerkers en OK-assistenten, wat hen ruimte gaf om ten tijde van crisis bij te springen op andere afdelingen en in andere capaciteiten en functies;
  • Dat het recente rapport van het Capaciteitsorgaan anesthesiemedewerkers aanmerkte als beroepsgroep die breed inzetbaar is en steeds meer zelfstandig voorbehouden handelingen uitvoert;
  • Maar dat ondanks onmisbare werk dat de afgelopen jaren is verricht door talloze anesthesiemedewerkers, zij zich nog altijd niet als gelijkgesteld voelen aan andere verpleegkundige-, acute- en intensieve zorgfuncties;
  • En dat door onvoldoende functionele gelijkstelling tussen bovengenoemde functies zij minder flexibel en uitwisselbaar in te zetten zijn, wat de huidige tekorten verder doet oplopen.

Wij vragen de minister van Zorg het volgende:

  • De anesthesiemedewerker dient gelijk te worden gesteld aan de andere verpleegkundige-, acute- en intensieve zorgfuncties;
  • Gebruik de term “medisch ondersteunend beroep” niet langer in verwijzing naar anesthesiemedewerkers, maar dring aan op de functionele en wettelijke erkenning van de anesthesiemedewerker als een verpleegkundige specialisatie, gelijk aan ambulance-, IC- en SEH- verpleegkundigen in lijn met de reeds bestaande competenties en om afstemming en uitwisseling binnen de uitgangspunten van CZO-flex level beter mogelijk te maken;
  • Geef anesthesiemedewerkers zonder verpleegkundige basis ruimte voor erkenning door hen eenmalig onder een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) de titel (gespecialiseerd) verpleegkundige te geven en hiermee op korte termijn voldoende personeelscapaciteit te waarborgen;
  • Bescherm patiënten en los personeelstekorten in de zorg op door middels bovengenoemde gelijkstelling, BIG-registratie en -erkenning en opleidingsmogelijkheden de bekwaamheid en brede uitwisselbaarheid van anesthesiemedewerkers optimaal te benutten.

Steun jij bovenstaande punten ook en wil jij ook meer gelijkstelling van de anesthesiemedewerker met vergelijkbare beroepen? Wil jij de carrière perspectieven van de anesthesiemedewerker helpen vergroten? Wil jij ook dat onze patiënten goed beschermd worden door toepassing van de wet zoals die bedoelt is? En vind jij dat de minister eindelijk eens het beroep van anesthesiemedewerker moet erkennen?


Teken dan hier de petitie: https://petities.nl/petitions/los-personeelstekorten-in-de-gespecialiseerde-vpkzorg-op-erken-anesthesiemedewerkers?locale=nl

 
 

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord