Over de Accreditatieraad

Vanzelfsprekend houdt u als anesthesiemedewerker na diplomering de ontwikkelingen binnen uw vakgebied bij. Dit kan bijvoorbeeld door vakbladen te lezen, congressen te bezoeken en nascholing te volgen.

Ook andere activiteiten, zoals het zelf geven van lezingen of schrijven van een artikel voor een vakblad zijn manieren om uw vak bij te houden. Actief zijn binnen de beroepsvereniging of vakbond, zoals bestuurs- en/of commissielid, kan als zodanig beschouwd worden. De klinische lessen binnen de afdelingen anesthesie komen ook voor accreditatie in aanmerking. Zijn er activiteiten die u doet die hier niet vermeld staan? U kunt via Accreditatieraad@nvam.nl altijd vragen of deze activiteit in aanmerking komt voor accreditatie.

Onze Accreditatieraad bewaakt de kwaliteit van deze activiteiten en registreert met behulp van accreditatiepunten voor u welke activiteiten u heeft gedaan. De NVAM heeft gezocht naar een manier om inzichtelijk te maken wie welke activiteiten heeft ontplooid. Daarnaast willen we niet alleen bijhouden welke activiteiten er zijn gedaan, maar ook wat de kwaliteit is van de activiteit. Zo voorkomen we dat lezingen van bedrijven over alleen hun producten (dus een verkooppraatje) geaccrediteerd worden. De NVAM heeft de taken rondom accreditatie gedelegeerd aan de Accreditatieraad@nvam.nl.

Hoeveel accreditatiepunten heeft u nodig?

De NVAM heeft vastgesteld dat elke anesthesiemedewerker in vijf jaar tijd ten minste 75 punten moet behalen. U hoeft niet elk jaar 15 punten te halen. Er wordt gekeken over een periode vanaf heden naar de afgelopen vijf jaar, daar moeten 75 punten staan. Aan de hand van het aantal punten kunt u bij uw functionerings- en/of beoordelingsgesprek aantonen dat u uw vak bijhoudt. Ook ZZP-ers, gedetacheerden en andere niet in loondienst werkende anesthesiemedewerkers kunnen zo bij opdrachtgevers aantonen dat hun kennis en eventuele vaardigheden bijgehouden zijn.

Werkervaring telt ook mee, maar daar heeft de NVAM het Kwaliteitsregister voor. Dus ingeschreven zijn in het Kwaliteitsregister als praktiserende anesthesiemedewerker en iedere vijf jaar 75 punten behalen geeft werkgevers inzicht in al uw nascholingsactiviteiten. Omdat de Kwaliteitswet Zorginstellingen eisen stelt aan de werkgever en dus ook aan de werknemer, kunt u laten zien dat u als anesthesiemedewerker in ieder geval voldoet aan de eisen. Voor al uw vragen over accreditatiepunten kunt u terecht bij Accreditatieraad@nvam.nl.

Wat kost het?

Deze verwerkt de punten in het persoonlijk portfolio van het betreffende lid. Voor leden van de NVAM is dit gratis. Niet leden kunnen op verzoek ook een persoonlijk portfolio openen. Daar zijn echter wel kosten aan verbonden van € 50,00 per jaar.

Het aanvragen van accreditatie door de organisatie van een scholing is gratis. Voor scholingen van commerciële aard wordt een bijdrage in de kosten van € 100,00 per aanvraag in rekening gebracht.

Doelstelling en verantwoording Accreditatieraad

De Accreditatieraad heeft het waarderen van het permanente leren in de vorm van nascholing, binnen vastgestelde kaders (toekenningssysteem van de NVAM) als doel. De Accreditatieraad beoordeelt de kwaliteit van nascholingsprogramma's voor anesthesiemedewerkers volgens de criteria en richtlijnen die zijn vastgesteld.

De Accreditatieraad rapporteert ten minste één keer per jaar schriftelijk via de Algemene Ledenvergadering aan het bestuur en de leden van de NVAM. Daarnaast verzorgt de Accreditatieraad jaarlijks een financieel overzicht. De raad kan gevraagd en ongevraagd advies geven met betrekking tot nascholing.

Werkwijze Accreditatieraad

 • Aanvragen voor accreditatie worden via het contactformulier of email ingediend bij de Accreditatieraad.
 • Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
 • De Accreditatieraad beoordeelt de aanvragen op grond van het programma dat is ingediend en geeft aan voor hoeveel punten het betreffende programma in aanmerking komt.
 • Minimaal drie leden van de raad beoordelen de aanvraag en aan de hand van de criteria komt de raad tot een waardering vooraf.
 • Om belangenverstrengeling te voorkomen kan een een lid van de raad die werkzaam is voor of anderszins direct betrokken is bij de te beoordelen nascholing geen beoordeling geven over de betreffende aanvraag voor accreditatie. Dit dient aangegeven te worden bij de voorzitter van de raad, die hiervoor verantwoordelijk is.
 • De waardering wordt na beoordeling aan de aanvrager gemeld.
 • De aanvrager kan de aangevraagde accreditatie vermelden op de documenten die bij het programma horen zodat dit een aanbeveling kan zijn om het aangeboden programma te volgen.
 • Ingestuurde overzichten (bewijs van deelname) van organisatoren en/of deelnemers worden verwerkt door de accreditatieraad. Enkel volledig ingevulde formulieren met naam EN NVAM lidnummer worden verwerkt. Na verwerking worden de toegekende accreditatie punten bijgeschreven aan het kwaliteitsregister voor betreffende anesthesiemedewerker.
 • Opgevoerde bewijzen van deelname zonder NVAM lidnummer worden niet verwerkt.
 • De aanvragen en beoordelingen en eventuele andere door de aanvragers aangeleverde documenten dienen vijf jaar en een maand bewaard te worden.
 • De Accreditatieraad rapporteert relevante ontwikkelingen aan het bestuur van de NVAM.
 • De leden van de raad kunnen en zullen steekproefsgewijs bijeenkomsten waarvoor accreditatie is aangevraagd bijwonen. Dit is op kosten (de entreekosten) van de aanvrager. De raad behoudt zich het recht voor om na overleg het puntenaantal alsnog te wijzigen. Dit zal aan de aanvrager worden meegedeeld en de raad geeft aan waarom dit gewijzigd is.

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord