Accrediteren

De ontwikkelingen binnen het vakgebied van de anesthesiologie gaan altijd door. Vanzelfsprekend houdt u als anesthesiemedewerker deze ontwikkelingen bij. Dit kan bijvoorbeeld door vakbladen te lezen, congressen en symposia te bezoeken en bij- en nascholing te volgen. Dit wordt vastgelegd in het kwaliteitsregister waarbij het voor zowel werkgever, collega als patiënt inzichtelijk is dat een zorgverlener bekwaam en gekwalificeerd is om het werk uit te voeren. Specialisaties zijn eveneens opgenomen in het register om zo een volledige erkenning te geven van alle gevolgde opleidingen die relevant zijn voor het werkgebied van het betreffende lid.

Doelstelling en verantwoording AccreditatieRaad

De AccreditatieRaad heeft als doel om bij- en nascholing, onderwijs en symposia inhoudelijk te beoordelen volgens de vastgestelde criteria en richtlijnen (zie betreffende paragraaf). De kwaliteit van nascholingsprogramma's voor anesthesiemedewerkers is hierbij leidend.
De AccreditatieRaad rapporteert ten minste één keer per jaar schriftelijk via de Algemene Ledenvergadering aan het bestuur en de leden van de NVAM. De financiële afhandeling van accreditatieaanvragen wordt verzorgd door de penningmeester van de beroepsvereniging. De raad kan gevraagd en ongevraagd advies geven met betrekking tot bij- en nascholing.
Accrediteren betekent letterlijk: vertrouwen geven. We willen er blindelings op kunnen vertrouwen dat de kwaliteit van zorg die we geven in orde is.

Kwaliteitsregister

Om de kwaliteit van bij- en nascholing te borgen is het kwaliteitsregister in het leven geroepen.
Dit kwaliteitsregister (https://www.nvam.nl/kwaliteitsregister/) is een persoonlijk portfolio en kan gebruikt worden als overzicht van gevolgde scholingen en erkenning van bekwaamheid bij bijvoorbeeld een sollicitatie of jaargesprek. Specialisaties, zoals bijvoorbeeld een SPS-opleiding of POS-opleiding, zijn zichtbaar in het kwaliteitsregister.
U kunt via uw persoonlijke ‘Mijn NVAM-omgeving’ inzicht krijgen in uw persoonlijke kwaliteitsregister. Hier kunt u op ieder moment een uitdraai van maken voor uzelf of uw werkgever.
Leden van de NVAM worden automatisch opgenomen in het kwaliteitsregister. Niet-leden kunnen tegen een vergoeding zonder lidmaatschap wel opgenomen worden in het kwaliteitsregister.

In geval van niet behalen van de gestelde punteneis zal de erkenning als ‘gekwalificeerd’ wegvallen in het kwaliteitsregister. Dit register is openbaar. Om een lid/zorgverlener op te zoeken zult u de achternaam van de betreffende persoon of diens lidnummer van de NVAM nodig hebben.

Zijn er kosten verbonden aan het kwaliteitsregister?

De AccreditatieRaad verwerkt de punten in het persoonlijk portfolio/kwaliteitsregister van het betreffende lid. Voor leden van de NVAM is dit gratis. Niet-leden kunnen op verzoek ook een persoonlijk portfolio openen. Daar zijn echter wel kosten aan verbonden van €75,00 per jaar.

Accreditatiepunten (punteneis)

De beroepsvereniging NVAM heeft vastgesteld dat elke praktiserende anesthesiemedewerker in vijf jaar tijd ten minste 75 accreditatiepunten dient te behalen. Dit betekent niet dat ieder lid minimaal 15 punten per jaar hoeft te halen. Er wordt gekeken over een periode vanaf heden naar de afgelopen vijf jaar, daar moeten de gestelde 75 punten behaald zijn. Daaruit volgt dat behaalde accreditatiepunten een geldigheidsduur van 5 jaar hebben. Aan de hand van het aantal punten kunt u bij uw leidinggevende aantonen dat u uw vak bijhoudt. Ook ZZP’ers, gedetacheerden en andere niet in loondienst werkende anesthesiemedewerkers kunnen zo bij opdrachtgevers aantonen dat hun kennis en eventuele vaardigheden bijgehouden zijn.

De Kwaliteitswet Zorginstellingen stelt eisen aan de werkgever en dus ook aan de werknemer. U kunt door middel van het kwaliteitsregister laten zien dat u als anesthesiemedewerker in ieder geval voldoet aan de gestelde eisen van de beroepsvereniging.

Welke scholing wordt geaccrediteerd?

Officiële opleidingen

Er zijn diverse soorten van scholing die op verschillende manieren kan worden aangeboden. Als stelregel hanteren wij dat een opleiding die tot een verandering van werkplek leidt, niet als bij- en nascholing wordt gezien maar als een volwaardige opleiding. Dit wordt gezien als een specialisatie na het behalen van uw initiële anesthesiemedewerker CZO-diploma. Wanneer een opleiding tot een functie leidt die weinig raakvlakken heeft met de dagelijkse praktijk van de anesthesiemedewerker valt deze buiten bovenstaande specialisaties.
Voorbeelden van officiële erkende opleidingen zijn de SPS (sedatie praktijk specialist), POS (medewerker preoperatieve screening), Pijnconsulent en APS (medewerker acute pijnservice). Voor deze opleidingen kan de NVAM een erkenning opnemen in het kwaliteitsregister. Neemt u hiervoor contact op met de AccreditatieRaad via onderstaand emailadres en voeg hierbij een kopie van uw diploma/certificaat.

Cursus

Een cursus zoals bijvoorbeeld Post-HBO Assistent Pijnbehandeling (4 dagen) of een cursus tot ALS-instructeur komt in aanmerking voor accreditatiepunten. Cursussen die als aanvulling op de werkzaamheden worden gevolgd en niet direct leiden tot een verandering van werkplek kunnen worden toegevoegd in het kwaliteitsregister met accreditatiepunten. Hiervoor kunt u ook contact opnemen met onderstaand e-mailadres.

Symposia en Congressen

Organisatoren van symposia en congressen vragen voorafgaand aan het evenement accreditatie aan bij de diverse instanties en beroepsgroepen. Dit is uiteraard ook mogelijk bij de NVAM. Indien het congres een commerciële aard heeft zijn hier kosten aan verbonden. De organisatie dient een aanvraag voor accreditatie te doen via het contactformulier (https://www.nvam.nl/accreditatie-aanvragen/) op onze website. De facturering bij een commerciële scholing loopt via de penningmeester van de beroepsvereniging. Na acceptatie en beoordeling van de accreditatieaanvraag zal het voorlopig aantal punten worden gedeeld met de organisator. De AccreditatieRaad heeft het recht om bij nieuwe inzichten dit puntenaantal aan te passen. Mocht dit onverhoopt gebeuren zal de organisator hiervan op de hoogte worden gesteld inclusief de beweegredenen. Het toekennen van de punten in het kwaliteitsregister gebeurt na afloop van het evenement.

Reanimatie-onderwijs

Reanimatie-onderwijs, zowel de officiële instructeurscursus als ook de herhaalcursussen, komen uiteraard in aanmerking voor accreditatiepunten. Hiervoor hanteren wij bijgevoegd schema:

iAM (vakblad) en diverse e-learnings

iAM is een praktijkgericht nascholingsconcept (vakblad) voor én door anesthesiemedewerkers. Deze uitgever biedt geaccrediteerde e-learnings en webinars aan. Hier kent de NVAM 2 punten per e-learning toe en 1 punt per gevolgd webinar.

Grote aanbieders (bijvoorbeeld LeQuest, Expert College, E-Nursing, Incision en vele anderen) kunnen hun online-onderwijs laten accrediteren. Na een accreditatieaanvraag worden punten op basis van doorlooptijden en inhoud toegekend.

Klinische lessen en andere lessen binnen het ziekenhuis

Vanzelfsprekend komt scholing die binnen uw afdeling of ziekenhuis wordt georganiseerd in aanmerking voor accreditatie. Hiervoor kunt u accreditatie aanvragen via het aanvraagformulier op de website (https://www.nvam.nl/accreditatie-aanvragen/).

Overige activiteiten

Ook andere activiteiten, zoals het geven van lezingen, gastlessen of het schrijven van een artikel voor een vakblad, zijn manieren om uw vak bij te houden. Daarnaast is het werken binnen een beroepsvereniging of vakbond als bestuurs- en/of commissielid een manier om met uw vak bezig te zijn. Hiervoor kunnen accreditatiepunten worden toegekend. Daarnaast willen we niet alleen bijhouden welke activiteiten er zijn gedaan, maar ook wat de kwaliteit is van de activiteit. Zo voorkomen we dat lezingen van bedrijven over alleen hun producten (verkooppraatje) geaccrediteerd worden.

Criteria en richtlijnen ten aanzien van de accreditatie van scholingen

De AccreditatieRaad kent punten altijd toe op basis van de inhoud. Hierbij hanteren we de volgende stelregel. Wanneer een scholingsactiviteit qua inhoud en moeilijkheidsgraad aansluit bij de initiële anesthesiemedewerkeropleiding (CZO eindtermen) besluiten we één punt per uur toe te kennen. Het kan echter zo zijn dat een scholingsactiviteit beroep overstijgend is of ver buiten het curriculum van de opleiding ligt. In deze gevallen hanteren we andere regels. Bij een scholing die als doelgroep artsen of hoger-opgeleiden heeft, zal logischerwijs een hoger puntenaantal worden gehanteerd. Heeft de scholing weinig raakvlak met het dagelijks werk als anesthesiemedewerker kan er worden afgezien van accreditatie of een lager puntenaantal worden toegekend. De vorm waarin een scholing wordt aangeboden heeft ook invloed op het puntenaantal. Waarbij het leerrendement van een voordacht vrij laag is zal een interactief of praktisch programma ook hogere punten ontvangen. Tot slot is een volwaardige toets of examen na afloop van een scholingsactiviteit ook reden om hogere punten toe te kennen.

Voor leden

De NVAM kiest ervoor om per 1 januari 2024 enkel vooraf geaccrediteerde scholingen te voorzien van punten. Dit betekent dat het lid zelf verantwoordelijk is voor het contact met de organisator van een evenement/scholing in geval hier geen accreditatie voor is aangevraagd.
Uitzondering hierbij zijn internationale congressen. Hiervoor wordt logischerwijs niet altijd accreditatie aangevraagd bij de NVAM. Mocht u zich hebben ingeschreven voor een internationaal congres en punten hiervoor willen ontvangen, dan vraagt de AccreditatieRaad om contact op te nemen via onderstaand emailadres en hierbij minimaal het programma en certificaat mee te sturen.

Lidnummer altijd vermelden

Puntentoekenning vindt plaats op basis van uw achternaam én NVAM-lidnummer. De nummers van de NVAM beginnen altijd met 105xxxx. De laatste vier cijfers zijn uw persoonlijke lidnummer. Geef bij deelname aan een scholing altijd dit nummer op om puntentoekenning mogelijk te maken.
Uw lidnummer kunt u vinden onder ‘Mijn NVAM’. Hiervoor dient u in te loggen met uw emailadres en wachtwoord. Mochten er foutieve gegevens in uw persoonlijke omgeving staan dan vragen we u om dit aan te passen of direct contact op te nemen met onze ledenadministratie via ledenadministratie@nvam.nl.
Voor een lid van de NVAM is toevoegen van accreditatiepunten aan het kwaliteitsregister altijd gratis indien de scholing geaccrediteerd is.
Let op: wanneer een deelnemerslijst of een persoonlijke aanvraag onvolledig is en geen achternaam + lidnummer van de NVAM bevat is puntentoekenning niet mogelijk!

Voor de organisatie van een scholing of evenement

Accreditatie aanvragen kan via ons aanvraagformulier op de website. Het is van belang dat de accreditatie voorafgaand aan het evenement wordt aangevraagd. Dit biedt de AccreditatieRaad de kans om tijdig de aanvraag te beoordelen en daarmee voorafgaand aan het evenement de punten terug te kunnen koppelen aan de aanvrager. De AccreditatieRaad is een vrijwillige functie en de werkzaamheden zullen naast het dagelijks werk worden uitgevoerd, daarmee kan een reactie soms even op zich laten wachten.
Voor overige vragen kunt u ons altijd bereiken via onderstaand emailadres.

Zie https://www.nvam.nl/accreditatie-aanvragen/

Gratis scholing:
De aanvraag van accreditatie voor een scholingsactiviteit is kosteloos wanneer er geen entree wordt betaald door een deelnemer. Wanneer het een scholingsactiviteit betreft die voor alle anesthesiemedewerkers in Nederland relevant kan zijn zal deze worden opgenomen in het scholingsoverzicht op de website van de NVAM.

Commerciële scholing:
Wanneer er wel entree wordt gevraagd, wordt de scholingsactiviteit als commercieel gezien en bedragen de kosten voor accreditatie €100. Hierbij wordt de scholing beoordeeld, opgenomen in het scholingsoverzicht op de website van de NVAM en vind de puntentoekenning na afloop plaats. Voor een fysiek evenement zal altijd bovenstaand bedrag in rekening worden gebracht.

Een organisatie kan op jaarbasis meerdere online scholingsactiviteiten aanbieden. Hiervoor hebben wij een aangepast tarief die past bij de hoeveelheid te accrediteren online scholing.

Werkwijze AccreditatieRaad

 • Aanvragen voor accreditatie worden via het aanvraagformulier ingediend bij de AccreditatieRaad.
 • Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
 • De AccreditatieRaad beoordeelt de aanvragen op grond van het programma en inhoud dat is ingediend en geeft, indien redelijkerwijs mogelijk, voorafgaand aan het evenement aan voor hoeveel punten het betreffende evenement in aanmerking komt.
 • Minimaal drie leden van de raad beoordelen de aanvraag. Aan de hand van de beoordelingscriteria komt de raad tot een waardering (bij vooraf ingediende aanvragen).
 • Om belangenverstrengeling te voorkomen kan een lid van de raad die werkzaam is voor of anderszins direct betrokken is bij de te beoordelen nascholing, geen beoordeling geven over de betreffende aanvraag voor accreditatie. Dit dient aangegeven te worden bij de voorzitter van de raad, die hiervoor verantwoordelijk is.
 • De scholing kan worden toegevoegd aan het scholingsoverzicht op de website van de beroepsvereniging.
 • De aanvrager kan de aangevraagde accreditatie vermelden op de documenten die bij het programma horen zodat dit een aanbeveling kan zijn om het aangeboden programma te volgen.
 • Ingestuurde overzichten (bewijs van deelname) van organisatoren en/of deelnemers worden verwerkt door de AccreditatieRaad. Enkel volledig ingevulde formulieren met achternaam én NVAM-lidnummer worden verwerkt. Na verwerking worden de toegekende accreditatie punten bijgeschreven in het kwaliteitsregister voor de betreffende anesthesiemedewerker(s).
 • Opgevoerde bewijzen van deelname zonder NVAM-lidnummer worden niet verwerkt.
 • De aanvragen en beoordelingen en eventuele andere door de aanvragers aangeleverde documenten dienen vijf jaar en een maand bewaard te worden.
 • De AccreditatieRaad rapporteert relevante ontwikkelingen aan het bestuur van de NVAM.
 • De leden van de raad kunnen en zullen steekproefsgewijs evenementen, waarvoor accreditatie is aangevraagd, bijwonen. Dit is op kosten (de entreekosten) van de aanvrager. De AccreditatieRaad behoudt zich het recht voor om na overleg, achteraf het puntenaantal alsnog te wijzigen. Dit zal aan de aanvrager worden meegedeeld en de raad geeft aan waarom dit gewijzigd is.

Leden AccreditatieRaad NVAM

 • Henry van den Hul (Voorzitter) – Anesthesiemedewerker en Docent Anesthesiologische Zorg en Technieken aan de UMC Utrecht Academie
 • Geert Verweij – Senior opleider Anesthesiemedewerkers / SPS aan de Amstel Academie
 • Theo Stoel – Anesthesiemedewerker en Pijnconsulent
 • Vacature
 • Vacature

Contact met de NVAM AccreditatieRaad

Via ons emailadres AccreditatieRaad@NVAM.nl zijn we bereikbaar voor vragen over het kwaliteitsregister, vragen rondom het accrediteren en voor overige vragen. De AccreditatieRaad probeert uw vraag zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord