Algemeen

Per 1 januari 2017 zijn ongeveer 1900 anesthesiemedewerkers aangesloten bij de NVAM. Dit betekent dat de beroepsgroep een hoge organisatiegraad heeft.

 
De Nederlandse Vereniging van Anesthesie Medewerkers heeft een gevalideerd beroepsprofiel voor anesthesiemedewerkers ontwikkeld. Het profiel wordt in Nederland als maatgevend voor het beroep beschouwd. De NVAM herziet het beroepsprofiel regelmatig. Het beroepsprofiel sluit zo aan bij actuele ontwikkelingen binnen het beroep en is richtinggevend. De NVAM werkt met beleidsplannen; uit het beleidsplan worden de prioriteiten voor het komende bestuursjaar vastgesteld in het beleidsjaarplan.

 
De NVAM heeft vele contacten, onder andere met de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie (NVA), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Beroepsvereniging Recovery Verpleegkundigen (BRV), de Landelijke Vereniging van Operatieassistenten (LVO), opleidingsinstituten en Hogescholen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Naast de vele contacten op nationaal niveau bestaan er ook uitstekende contacten met buitenlandse zusterorganisaties alsmede met de wereldorganisatie: de International Federation of Nurse Anesthetists (IFNA) waarvan de NVAM lid is. 

 

De NVAM heeft er voor gekozen om de collectieve belangenbehartiging voor haar leden te verzorgen via de vakbond NU'91. (www.nu91.nl) Het gaat hierbij om zaken als de CAO en arbeidsvoorwaarden zoals het functiewaarderingssysteem FWG 3.0. Adressen en telefoonnummers van bestuursleden en regiovertegenwoordigers zijn te vinden in het Nederlands Tijdschrift Voor Anesthesiemedewerkers (NTVA) en op deze site.

 
Opleiding 

De NVAM heeft zich tot doel gesteld elk initiatief dat voorziet in het streven naar handhaving en verhoging van het opleidingsniveau krachtig te ondersteunen. Goede contacten met de opleidingsinstituten, die de opleiding tot anesthesiemedewerker verzorgen en mede zorg dragen voor bij- en nascholing, zijn hierbij van groot belang. Vanuit de NVAM is onder andere de commissie Onderwijs hier nauw bij betrokken en kan zo haar stem laten horen als het gaat om scholing, kwaliteit van de opleiding en opleidingseisen op landelijk niveau. 

 

Congres

Het is een traditie geworden dat de NVAM jaarlijks een groot nationaal anesthesiecongres (met bijbehorende zeer uitgebreide bedrijfsexpositie) organiseert dat zeer goed wordt bezocht door collegae en belangstellenden.
Het congres bestaat uit een afwisseling tussen wetenschappelijke voordrachten van onder andere anesthesiemedewerkers en anesthesiologen en praktische demonstraties van het bedrijfsleven in combinatie met 'gepast entertainment'. Het congres heeft ook een belangrijke functie als ontmoetingsplaats voor de leden van de beroepsgroep.

 
Tijdschrift 

De NVAM geeft 5x per jaar haar eigen tijdschrift uit onder de naam Nederlands Tijdschrift Voor Anesthesiemedewerkers (NTVA). Het NTVA wordt in nagenoeg alle ziekenhuizen gelezen en wordt gratis aan alle NVAM leden toegezonden. De redactie van het NTVA bestaat uit collegae, die elk hun specifieke werkterrein hebben en tenminste één bestuurslid. Voor collegae uit het land is het mogelijk en wordt zelfs met nadruk verzocht, om in het tijdschrift te publiceren. Naast vakinhoudelijke artikelen treft u er verenigingsnieuws en bedrijfsnieuws aan en is het mogelijk te adverteren.

Belangstellenden, niet leden, kunnen zich ook abonneren op het tijdschrift. Informatie: ntva@nvam.nl. 

 
Commissies en werkgroepen

Binnen de NVAM zijn verschillende commissies en werkgroepen actief. In de werkgroepen en commissies zijn naast een vertegenwoordiger uit het bestuur, leden actief die hun specifieke kennis of belangstelling inzetten om bij te dragen aan een verdere ontwikkeling van het beroep anesthesiemedewerker. Een aantal werkgroepen en commissies die actief zijn of actief waren binnen en buiten de vereniging: AccreditatieRaad, Bij- en nascholing, Onderwijs, Internet, Congres, International Federation of Nurse Anesthetists (IFNA).

  

Actief binnen de vereniging 

Als lid van de NVAM zijn er binnen de vereniging veel mogelijkheden om actief mee te denken en te werken. Als mogelijkheden noemen we bestuurslid, lid van een werkgroep of commissie.
Wilt u actief meedenken en meewerken? Stuur een e-mail naar info@nvam.nl.