Nederlandse Vereniging van Anesthesie Medewerkers (NVAM),
Postbus 227
3990 GA Houten

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
NVAM
Postbus 227
3990 GA Houten

+31611277297
www.nvam.nl

D. Govaers is de Functionaris Gegevensbescherming van Nederlandse Vereniging van Anesthesie Medewerkers (NVAM). Hij is te bereiken via ledenadministratie@nvam.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

De NVAM verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@nvam.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De NVAM verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het aangaan van uw lidmaatschap met de vereniging
 • Het afhandelen van uw betaling t.b.v. lidmaatschap door middel van automatische incasso
 • Het afhandelen van een betaling via ons betalingssysteem
 • Verzenden van onze nieuwsbrief, vakblad en/of vakgerelateerde reclame
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • U de mogelijkheid te bieden te worden opgenomen in het accreditatiesysteem

Geautomatiseerde besluitvorming

De NVAM neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van de NVAM) tussen zit. De NVAM gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

- Webportaal op basis van Wordpress, PHP en MySQL. Het portaal wordt gehost op een Linux-server.
- Native app voor iOS en Android.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De NVAM bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen van persoonsgegevens:

 • Persoonsgegevens, personalia, adresgegevens, enzovoorts worden gedurende het lidmaatschap bewaard en na opzegging maximaal één jaar.
 • Gegevens ten behoeve van het accreditatiesysteem worden bewaard gedurende de periode dat u gecertificeerd/gekwalificeerd bent.

Delen van persoonsgegevens met derden

De NVAM verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De NVAM blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De NVAM gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de NVAM en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar ledenadminsitratie@nvam.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

De NVAM wil er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De NVAM neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons secretariaat, de ledenadminstratie of via info@nvam.nl.

Beeldmateriaal

De NVAM gebruikt ten behoeve van verschillende doeleinden beeldmateriaal (foto's en video's). Opnames kunnen worden gemaakt tijdens door NVAM georganiseerde evenementen, zoals Congressen, nascholingen en Masterclasses. Hiervoor gebruiken wij soms beeldmateriaal waarop u herkenbaar in beeld bent. Zo kunnen er foto’s komen te staan op de website van de NVAM en officiële social media kanalen van de NVAM. Uiteraard wordt altijd zorgvuldig omgegaan met dit beeldmateriaal. NVAM zal in beginsel geen beeldmateriaal plaatsen waardoor objectiveerbaar onnodig schade door u kan worden ondervonden.
Bij aangaan van het lidmaatschap en/of deelname aan evenementen geeft u expliciet toestemming tot gebruik van gemaakt beeldmateriaal.
De nieuwe Europese privacywetgeving (de Algemene verordening gegevensbescherming of AVG) vereist nu dat wij toestemming aan u vragen voor het gebruik van foto's en beeldmateriaal. Zo wil de NVAM misverstanden voorkomen over de vraag of het beeldmateriaal daadwerkelijk gebruikt mag worden. De gevraagde toestemming geldt alleen voor het beeldmateriaal dat door NVAM zelf of in opdracht van NVAM wordt gemaakt.
De toestemming tot gebruik van beeldmateriaal kan ten allen tijde worden ingetrokken door een mail te sturen aan de NVAM.

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord