Informatie over werken tijdens de 2e Coronagolf

De NVAM krijgt veel vragen over de inzet van anesthesiemedewerkers, buiten de operatiekamer, voor de Coronazorg. Hieronder zullen wij de meest gestelde vragen beantwoorden.Juridsche vraagsstukken hebben wij opesteld na advies van de juridische afdeling van Nu’91

Helpen op IC, MICU of SEH?

Wij krijgen veel vragen over het wederom ingezet worden op IC, Cohort IC, MICU en SEH.
Ook de inzet en hulp op verpleeg afdelingen is soms wenselijk.
Hoe zit dit?

Ben ik bekwaam om buiten de operatiekamer te werken?

In het algemeen zijn anesthesiemedewerkers goed inzetbaar gebleken voor inzet buiten de operatiekamer in den lande tijdens de eerste Corona golf. Zowel NVIC en NVA hebben te kennen gegeven dat de anesthesiemedewerker in Nederland DE aangewezen zorgprofessional is om snel en volwaardig te kunnen worden ingezet voor de specifieke zorg voor enstig zieke Corona patiënten.
Met name de luchtwegvaardigheden, hoog technische zorg, kennis van medicatie en het pakket voorbehouden handelingen van de anesthesiemedewerker maken dat er goede uitwisselbaarheid is.

Anesthesiemedewerkers hebben meer dan voldoende competenties en vaardigheden om adequate acute Corona zorg te kunnen leveren. Feitelijk zijn wij bekwaam. Maar dan wel ism met anesthesioloog-intensivist die verantwoordelijk is voor het medisch inhoudelijk beleid (conform werkwijze team-anesthesie) en op de IC of Cohort IC altijd een IC verpleegkundige in de buurt voor ruggenspraak (intercollegiaal overleg) over specifiek specialisme intensive care gebonden zaken.
Dit geld overigens ook voor inzet op de MICU, Cohort IC, SEH en verpleegafdelingen waar anesthesiemedewerkers worden ingezet.

Niet bekwaam is niet bevoegd!

Als je je niet bekwaam voelt en je kunt dit onderbouwen bij je werkgever dan weegt dit zwaar.
Regel is namelijk: indien niet bekwaam, dan ook niet bevoegd. De werknemer dient dit zelf aan te geven.

Als de werkgever je dan toch wenst in te zetten ligt de verantwoording/risico ook bij de werkgever.
Het moet dan wel zwart op wit staan, van tevoren, dat je ondanks aangeven je niet bekwaam te voelen, toch wordt ingezet.

Hoe zit het met de tuchtrechterlijke positie?

De anesthesiemedewerker is niet BIG geregistreerd.
Als je in die hoedanigheid wordt ingezet dan geldt altijd de verlengende arm constructie. Dit betekent dat de arts die superviseert volledig verantwoordelijk is, en dus tucht-rechterlijk kan worden aangesproken, voor het handelen van de anesthesiemedewerker.
In samenwerking met anesthesioloog als team anesthesie nooit een probleem. Voor een arts die nooit met ons werkt kan dit anders liggen.
Wellicht goed om degenen die beoogd zijn om jullie te superviseren te vragen of zij deze verantwoordelijkheid willen dragen...

Hoe zit het met het werken onder supervisie van artsen, anders dan de anesthesioloog?

Indien werknemer onder supervisie staat van een art assistent of een intensivist, dan kan er gekeken worden naar de verantwoordelijkheid. Heeft deze de eindverantwoordelijkheid over de afdeling, dan zou werknemer kunnen aangeven dat hij of zij zich niet bekwaam voelt en zouden de handelingen overgenomen moeten worden door degene die superviseert.
Deze afspraak zou je vooraf schriftelijk vast moeten leggen.

Kan een werkgever een werknemer verplichten om op een andere afdeling te werken?

Dit ligt er een beetje aan.
Indien werknemer namelijk verpleegkundige is, en een BIG registratie heeft, hij of zij in principe breed inzetbaar voor de organisatie. Dit betekent dat als een werkgever dit vraagt, de werknemer dit inderdaad niet per definitie kan weigeren. In gesprek gaan kan natuurlijk wel. Overigens is de NVAM van mening dat er geen onderscheid gemaakt dient te worden in wel- of geen verpleegkundige vooropleiding. Iedere anesthesiemedewerker is gelijkwaardig en even competent.

Verder ligt het er ook aan wat er in de arbeidsovereenkomst van de werknemer is opgenomen. Staat daar een specifieke afdeling, dan kan een werknemer dit wel aan de werkgever voorleggen en aangeven. Staat er echter in het contract dat werknemer voor de organisatie werkt en daar inzetbaar is, dan kan het dus zo zijn dat de werkgever werknemer op een andere afdeling mag inzetten en kan werknemer los van het gesprek aangaan daar niet zozeer een recht aan ontlenen.

Wanneer is er sprake van een werkopdracht?

Werkgever kan een werkopdracht bijvoorbeeld geven als het verstrekken van de zorg in gevaar komt. In het geval van een werkopdracht moet er een belangenafweging gemaakt worden. Aan de kant van de werkgever moet het gaan om een redelijke opdracht, waarbij de werkgever moet kiezen voor het minst ingrijpende middel. Aan de kant van de werknemer moet gekeken worden naar belangen die daar spelen en of het redelijk is om aan de opdracht gehoor te geven.

Ik voel mij niet veilig om te werken op een Covid afdeling, en nu?

De werkgever heeft de plicht, conform de arbowet, om een vellige werkomgeving te bieden. Hierbij dienen voldoende beschermingsmiddelen aanwezig te zijn. En de mogelijkheid moet worden geboden deze te gebruiken volgens de juiste richtlijnen. Indien de werkgever je onvoldoende kan beschermen, dien je het gesprek aan te gaan en deze middelen en procedures te eisen. Indien niet kan worden voldaan aan de veiligheidsstandaarden kun je er voor kiezen dit te melden bij de IGJ of arbeidsinspectie en kunnen werkzaamheden geweigerd worden
Mocht jij zelf tot de risicogroep behoren dan biedt Artikel 3 lid 1 sub a van de Arbowet uitkomst. Dit artikel verplicht werkgevers zo veel mogelijk te voorkomen dat het werk een nadelige invloed heeft op de gezondheid van werknemers. Kwetsbare werknemers hebben hierbij recht op extra bescherming.
Om veilig en gezond te kunnen werken is het voor ons altijd van extra belang om aandacht te besteden aan het zorgvuldig opvolgen van bestaande hygiëne richtlijnen, procedures en protocollen gelden voor de uitvoering van het werk. Het kan zijn dat bij het verplegen van corona patiënten dus nu extra aanvullende maatregelen en instructies nodig zijn.
Er zijn momenteel situaties denkbaar waarin het werk wel een verhoogd gezondheidsrisico oplevert en extra bescherming redelijkerwijs of in praktische zin niet te realiseren is. In die gevallen verplicht de wet de werkgever om na een goede risico-inschatting werknemers met verhoogde kwetsbaarheid vrij te stellen van de desbetreffende werkzaamheden en waar mogelijk vervangend werk aan te bieden.

Behoort jouw partner (of een van jouw gezinsleden) tot een risicogroep, ga dan in gesprek met je werkgever en kijk of er aanvullende maatregelen genomen kunnen worden.
Kijk voor meer informatie op https://lci.rivm.nl/kwetsbare-medewerkers

Hoe zit het met de zorgbonus?

Wij begrijpen dat de discussie over de zorgbonus en het vergeten van het plaatsen van anesthesiemedewerkers op de lijst van zorgverleners die wel in aanmerkingkomen niet motiveert om te helpen buiten de operatiekamer in de 2e Golf.
De NVAM maakt zich hard voor een bonus voor alle anesthesiemedewerkers.
Heb je hierover iets te melden: vul dan je bevindingen in op ons meldpunt

En de petitie?

De petitie kan nog steeds getekend worden.
Wij zijn voornemens deze aan te bieden aan de Tweede Kamer der Staten Generaal.

Hoe zit het met de operatieve zorg?

Ook onze primaire taak, de reguliere operatieve zorg, staat onder druk. Er is een oproep gedaan om de zorgverleners in de acute as binnen de kliniek (IC, SEH, Recovery, operatieassistenten en anesthesiemedewerkers) beter op elkaar af te stemmen. Ook wat betreft personele uitwisseling.
Dit plan is geschreven samen met de Nederlandse vereniging van Heelkunde en NVA en is onder de aandacht gebracht van verantwoordelijke landelijk beleidsmakers.
Voorlopig houdt men landelijk vast aan het opschalingsplan van LNAZ. Helaas leidt dat nu tot afschaling van de electieve zorg.

 
 

Gerelateerde artikelen

januari
15-2024
Bekijk artikel
15-01-2024

Contributieverklaring 2024 NVAM

De contributieverklaring 2024 is beschikbaar voor leden

augustus
12-2023
Bekijk artikel
12-08-2023

Inschrijving 39e NVAM Nationaal Anesthesiecongres is geopend.

13 januari 2024, 39e NVAM Nationaal Anesthesiecongres.

maart
15-2023
Bekijk artikel
15-03-2023

NVAM steunt staking in ziekenhuizen

NVAM de beroepsvereniging voor Anesthesiemedewerkers, spreekt haar steun uit voor de landelijke staking op 16 maart in de ziekenhuizen.

januari
19-2023
Bekijk artikel
19-01-2023

Korte Poll

Geef jou mening als anesthesiemedewerker

oktober
24-2022
Bekijk artikel
24-10-2022

Uitspraak

Lees de volledige publicatie over de tuchtrechtzaak

Wij maken gebruik van Cookies

Ook wij gebruiken cookies. Dit doen we om onze website zo goed mogelijk te laten werken. Als dit voor jou geen probleem is, kun je onze site bezoeken door op akkoord te klikken. Kijk voor meer informatie:

privacy- en cookiestatement akkoord